Programy i projety realizowane w przedszkolu

30 wrzesień 2019

Programy edukacyjne i projekty rządowe realizowane w roku szkolnym 2022/2023:

Program wychowania przedszkolnego

Program wychowania przedszkolnego. Samodzielne – Wszechstronne – Szczęśliwe

Program ma na celu wsparcie nauczycieli w wychowaniu dziecka samodzielnego, wszechstronnego i szczęśliwego dzięki rzetelnej, ciągle uaktualnianej wiedzy nauczyciela z zakresu psychologii rozwojowej.

 

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym. Program nauczania dla 3, 4, 5 i 6-latków. Wyd. OXFORD
Autorzy: Magdalena Szpotowicz, Małgorzata Szulc-Kurpaska

Prezentowany program dotyczy nauczania języka angielskiego dzieci w wieku 3-6 lat, czyli w przedszkolu. Odwołuje się do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. Podstawa programowa zakłada liczbę 240 godzin nauki języka obcego w ciągu czterech lat (60 godzin rocznie) odbywających się systemem 2-3 zajęć 30 minutowych w tygodniu lub 15-20 minutowych codziennie. Autorki programu wskazują na potrzebę wielopłaszczyznowej integracji nauki języka z programem wychowania przedszkolnego. Charakteryzują jednocześnie specyfikę potrzeb dziecka w okresie przedszkolnym i konieczność dostosowania nauczania do jego możliwości percepcyjnych, poznawczych i emocjonalnych. Świadomość tej specyfiki towarzyszy autorkom w całym programie. Ważnym elementem nauczania języka jest nauczyciel, którym może być profesjonalista filolog, ale też nauczyciel wychowania przedszkolnego z odpowiednim przygotowaniem. Autorki zwracają uwagę, że w każdym przypadku obecność wychowawcy wpływa dodatnio na samopoczucie i zachowanie dzieci, co może podnieść efektywność nauczania. Należy pamiętać o ogromnych różnicach rozwojowych między młodszymi i starszymi dziećmi oraz ich nierównomiernym indywidualnym rozwojem i bezwzględnie dostosować czas i metody nauczania do odpowiedniego etapu i potrzeb każdego dziecka.
Celem ogólnym nauczania języka jest rozbudzenie u dzieci zainteresowania językiem obcym i kulturą, z jakiej się ten język wywodzi. Nie da się, jak już wspomniały wcześniej autorki, zignorować konieczności połączenia tego celu z celami ogólnymi wychowania przedszkolnego.

Wojewódzki projekt pn. „Klub zdrowego przedszkolaka” - głównym jego celem jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych. Działania projektowe mają na celu wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, wykształcenie u nich postawy prozdrowotnej, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Projektach Edukacyjne:

MAMO,TATO WOLĘ WODĘ -„Mamo, tato, wolę wodę!” to jeden z najbardziej cenionych programów edukacyjnych w Polsce zainicjowany w 2009 roku przez Żywiec Zdrój w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych. Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

 

 

AKADEMIA FILMOWA - NOWYCH HORYZONTÓW EDUKACJI FILMOWEJ – cykl wyselekcjonowanych filmów ukazujących mądre, wartościowe obrazy. Poruszana zostaje podczas zajęć tematyka bliska dzieciom w wieku przedszkolnym, tworzone są sytuacje wychowawcze, rozwój kompetencji społecznych oraz rozmowy na tematy takie jak: uczucia i emocje. Towarzyszące cyklowi warsztaty plastyczne stanowią doskonałą okazję do estetycznej interpretacji filmów a jednocześnie wpływają na rozwój motoryki małej i kreatywności.

„KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY”to jeden z największych ogólnopolskich programów edukacyjnych dla przedszkoli  poświęcony tematyce ekologicznej, organizowany przez markę Kubuś. Jego celem jest proekologiczna edukacja dzieci i zachęcenie je do ruchu już od najmłodszych lat. Udział w zajęciach tematycznych, podczas których nauczą się troszczyć o środowisko naturalne, poznają podstawowe zasady ekologii i dowiedzą, dlaczego warto jeść owoce i warzywa oraz poznają korzyści płynące z ruchu.

 

 

UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆProgram edukacyjny ,,Uczymy Dzieci Programować” to inicjatywa mająca na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci. Logiczne, algorytmiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych problemów, szukanie różnych rozwiązań, analizowanie ich i wybieranie tych najbardziej optymalnych to umiejętności, które warto kształcić już od najmłodszych lat. Ich uniwersalność sprawia, że przydadzą się naszym dzieciom na każdym etapie ich życia.

 

 

SZKOLNE PRZYGODY SWOJAKÓW - Program ma na celu pomóc nauczycielom i rodzicom pokazać dzieciom piękno polskiej przyrody oraz odkryć przed nimi sekrety otaczającego ich środowiska. Ma zachęcić dzieci do wyjścia z domu, by w dobie mediów i Internetu oderwać ich wzrok od ekranu komputerów, telefonów i telewizorów.Nowi bohaterowie Swojaki – wśród których są także zagrożone i chronione gatunki zwierząt, będą przybliżać dzieciom rozmaite regiony Polski, w których występują. Pokażą im co kryje przyroda i jak żyć z nią w zgodzie, ale przede wszystkim wyciągną dzieci na świeże powietrze, by razem  obserwować magię natury!Dzieci będą mieć pole do kreacji i eksperymentowania, dlatego lekcje z Swojakami będą mieć przede wszystkim praktyczny charakter.

 

 

 

SZKOŁA PAMIĘTA - Celem akcji jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Inicjatywa jest realizowana w okresie, w którym w sposób szczególny wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. W ten sposób akcja nawiązuje do polskiej tradycji świat zadusznych.

 

 

Zajęcia dodatkowe

Program autorski zajęć ruchowych będzie realizowany podczas zajęć w przedszkolu poprzez
-
zabawy integrujące,
-zabawy rozwijające sprawność ruchową,

-zabawy rozwijające umiejętności twórcze (muzyka, taniec)

-gimnastyka.

Ruch i zabawa jest naturalną formą aktywności dziecka charakterystyczną dla wieku przedszkolnego. To jedna z najważniejszych „sił napędowych” rozwoju dziecka,
odpowiadająca jego potrzebom. Ruch i zabawa to działalność wykonywana dla przyjemności, to przyjemne spędzenie czasu. Zabawa dostarcza dziecku zadowolenia, wielu przeżyć, emocji i doświadczeń.

Zabawa jest jedną z metod wychowawczych dziecka, która:
jest czynnością wykonywaną dla przyjemności,
jest działaniem atrakcyjnym, wykonywanym dobrowolnie,
jest zachowaniem swobodnym pozbawionym motywacji materialnych,
jest główną formą wyrażania zainteresowań dziecka,
jest czynnikiem kształtowania osobowości,
jest środkiem rozwoju psychiki dziecka,
jest sposobem zaspokojenia potrzeby ekspresji i twórczości,
jest formą aktywnego wypoczynku i odprężenia,
jest główną formą poznawania rzeczywistości,
jest naturalną i wrodzoną metodą uczenia się dziecka.

Zajęcia ruchowe mają na celu wspomaganie i stymulowanie prawidłowego rozwoju dziecka poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy, uwzględniając:
wiek i płeć dziecka,
jego potrzeby,
zainteresowania,
samopoczucie,
możliwości rozwojowe.

 

Program zajęć plastycznych    - głównym ich celem jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, a także wyzwalanie kreatywnej postawy dziecka;
- uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych;
- dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze;
- rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej dziecka;
- rozwijanie umiejętności posługiwania się różnorodnymi technikami plastycznymi;
- budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
- rozwijanie wyobraźni dziecka poprzez kontakt z wytworami sztuki (reprodukcje dzieł uznanych artystów polskich i zagranicznych, oglądanie wystaw miejscowych artystów);
- rozwijanie zdolności percepcji malarskich dzieł sztuki: spostrzegania, rozumienia, przeżywania, wartościowania.

 Program zajęć umuzykalniających  - obcując z muzyką, dzieci uczą się różnicować zjawiska oraz pojęcia, uświadamiają sobie między innymi trwanie w czasie, identyczność i różnorodność, dynamikę, tempo, skutek, przyczynę. Muzyka rozwija aktywną, twórczą wyobraźnię, służy także nauce analizy, syntezy i abstrahowania. Wiele muzycznych zadań daje małemu człowiekowi możliwość poszukiwania alternatywnych rozwiązań, zaprasza do eksperymentów, improwizacji, odkrywania. Kontakt z muzyką sprzyja także nauce jej wartościowania, formułowania sądów, wykształceniu wrażliwości i indywidualnego gustu. Ponadto sztuka muzyczna stanowi silny impuls do działania. Uczy aktywności opartej na regułach. Jej silne, bezpośrednie działanie odbywa się między innymi przez rytm, metrum, tempo, celowość i porządek ruchów, wywoływanie pożądanych stanów (pobudzenia, uspokojenia czy rozluźnienia). Śpiewając, poruszając się lub grając, dziecko musi podporządkować swoją potrzebę ekspresji zasadom rządzącym w muzyce, musi dostosować ją do rytmu i charakteru utworu muzycznego. Odnajduje się w jego harmonii.
Cele główne programu:
- stwarzanie warunków wychowawczych i edukacyjnych do zdobywania wiedzy dotyczącej muzyki w szerokim tego słowa znaczeniu.
- przygotowywanie dziecka do roli świadomego odbiorcy, wykonawcy i twórcy muzyki.
- kształcenie właściwych postaw społecznych — nabywanie umiejętności przejawiania zachowań akceptowanych np. cierpliwości, panowania nad emocjami i temperamentem,
- zaangażowania, współpracy, empatii.