Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

RAMOWY ROZKŁAD DNIA


Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z ich rozwoju, warunków życiowych, wieku i założeń programowych przedszkola. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza powinna być organizowana odpowiednio do potrzeb dzieci i prowadzona na podstawie przyjętego programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do nowej podstawy programowej. Według nowej postawy programowej podstawowymi formami organizacyjnymi zajęć w przedszkolu są: zabawy dowolne dzieci oraz zabawy/ruch na świeżym powietrzu. Dzieci uczestniczą także w zajęciach dodatkowych, organizowanych na terenie przedszkola. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu przedstawia integrację treści wychowawczo- dydaktycznych, jakie przedszkole oferuje dzieciom.

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W NASZYM PRZEDSZKOLU REALIZOWANA JEST W GODZINACH

8:00 DO 13:00


6.30 – 8.00 Grupy łączone. Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg pomysłów dzieci, integracyjne. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym.

8.00 – 8.45 Zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych przy niewielkim udziale nauczyciela. Zadania rysunkowe, gry dydaktyczne, rozmowy kierowane. Ćwiczenia poranne.

8.45 – 9.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do śniadania.

9.00 – 9.30 Śniadanie. Czynności samoobsługowe, opiekuńcze; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

9.30 – 10.30 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego.

10.30 - 11.30 Zabawa swobodna dzieci.

11.30-12.15  Pobyt na świeżym powietrzu przeznaczony na spacery, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze i porządkowe.

12.15 – 12.30 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do obiadu.

12.30 – 13.00 Obiad , czynności samoobsługowe, opiekuńcze.

13.00 – 13.30  Relaksacja po obiedzie. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

13.30 – 13.45 Zabawy integracyjne, konstrukcyjne i plastyczno-techniczne, gry planszowe, zabawy dowolne w sali i na powietrzu, gry, układanki, zajęcia dodatkowe,  praca wyrównawcza, praca z dzieckiem zdolnym; czas dobrowolnie zagospodarowany przez nauczyciela; ćwiczenia utrwalające wiadomości;

13.45 – 14.00 Czynności higieniczne oraz przygotowanie do podwieczorku.

14.00 -14.30 Podwieczorek, czynności samoobsługowe i porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku

14.30 -16.30 kontynuacja działalności edukacyjnej, zabawy integracyjne, ruchowe, plastyczno-techniczne , tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia dodatkowe, prace porządkowe, zajęcia logopedyczne, omówienie wydarzeń dnia. Pobyt w grupach łączonych.