Rekrutacja

REKRUTACJA DO  KLASY I
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO
W SARNOWIE
NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Regulamin rekrutacji dzieci do klasy I  

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.6.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 24 stycznia  2024r.
w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupeł‚niającego do prowadzonych przez gminę™ Psary klas pierwszych szkół podstawowych,

zostały ustalone na rok szkolny 2024/2025 następujące terminy szczegół‚owych czynnoś›ci w postę™powaniu rekrutacyjnym i postę™powaniu uzupeł‚niają…cym do prowadzonych przez Gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych:

Zarządzeniem nr 0050.6.2024 Wójta Gminy Psary z dnia 24 stycznia  2024r. 

 

L.p. Czynność

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postepowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

12.02.2024r.-
26.02.2024r.
14.03.2024r.
28.03.2024r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

27.02.2024r.-
01.03.2024r.
29.03.2024r.-
05.04.2024r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

04.03.2024r. 08.04.2024r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia.

05.03.2024r.-
12.03.2024r.
09.04.2024r.-
16.04.2024r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

13.03.2024r. 17.04.2024r.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA

Zgłoszenie dziecka do szkoły - pdf. ( załącznik nr 1)

Wnioesk o przyjęcie dziecka do szkoły - pdf. (załącznik nr 2)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 1)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 2) 

OŚWIADCZENIE WOLI