Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze uczniów w klasach I

07 luty 2019

Program zajęć przeznaczony jest dla uczniów kl. I szczególnie uzdolnionych z nauk matematyczno–przyrodniczych pragnących poszerzać swoje zainteresowania w zakresie matematyki i przyrody.

Obok wyposażenia uczniów w większy zasób wiadomości i umiejętności, ma on za zadanie aktywizację najzdolniejszych uczniów. Dobór zabaw, gier, zadań i ćwiczeń zawartych w tym programie ma umożliwić uczniom poznawanie rzeczywistości przyrodniczej poprzez eksperymentowanie, obserwowanie i odkrywanie-uczenie matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii-wykorzystanie wiedzy matematycznej w życiu codziennym

Program będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019 i 2019/20 w 2 grupach, w wymiarze 50 godzin lekcyjnych dla 2 grup. 

Grupa I

Grupa II

Celowość realizacji programu wynika z diagnozy potrzeb, opartej na obserwacji uczniów.

Program jest dostosowany do możliwości uczniów i służy realizacji założonych celów.

 

Celem głównym jest uczenie zdolności logicznego myślenia, szybkiego przyswajania wiedzy, umiejętności, rozwiązywania problemów, wyposażanie w wiedzę matematyczną i przyrodniczą.

-Zwracanie uwagi uczniów na otaczający świat, zainteresowanie jego pięknem i ochroną jego zasobów.

-Pobudzanie aktywności dzieci i ich twórczego myślenia, nauka współpracy w grupie, kształtowanie właściwej postawy i charakteru młodego człowieka.

 

 

Cele szczegółowe:

-rozbudzenie ciekawości poznawczej i zainteresowań matematyczno-przyrodniczych uczniów

-pokazanie, że matematyka wcale nie musi być nudna i że ucząc się jej można się dobrze bawić

-utrwalenie i rozszerzenie wiadomości zdobytych na lekcji

-rozwijanie pamięci oraz kształtowanie logicznego myślenia i prawidłowego wnioskowania

-posługiwanie się własnościami liczb i działań matematycznych

-kształtowanie wyobraźni i intuicji matematycznej

-wyrabianie umiejętności koncentracji

-rozwijanie umiejętności przewidywania i planowania, wyciągania wniosków

-rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

-kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych

-prowadzenie obserwacji przyrodniczej

-rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą

-poznanie zasad ochrony przyrody i współżycia z nią

-poznanie prawnie chronionych gatunków roślin i zwierząt

-uczestnictwo w działaniach mających na celu ochronę środowiska i zapobieganie dewastacji środowiska

-pogłębianie wiedzy przyrodniczej

-rozwijanie umiejętności pracy w zespole

-nabywanie umiejętności korzystania z różnych źródeł wiedzy min: przewodniki.

 

20181204 10265420181204 103423