Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2017/2018

27 styczeń 2017

INNOWACJE PEDAGOGICZNE REALIZOWANE W SZKOLE I W PRZEDSZKOLU

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ALFREDA SZKLARSKIEGO

Innowacja pedagogiczna „Szlakiem mojej małej ojczyzny”.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie zainteresowań uczniów małą ojczyzną, skupienie uwagi na zanikających obrzędach i zwyczajach, przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu wspólnoty lokalnej i narodowej. Podczas realizacji innowacji wiele uwagi poświęcone zostanie również doskonaleniu umiejętności porównywania historii z teraźniejszością oraz prezentowanie efektów swojej pracy. Zajęcia realizują mgr Krystyna Kiciak oraz mgr Małgorzata Borowiecka w roku szkolnym 2017/2018.

 

Innowacja pedagogiczna ,,Czytać  każdy może- W świecie baśni i bajek"

Realizowana  w roku szkolnym 2016/2017, 2017/2018 podczas zajęć dydaktycznych z edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach  w kl. I- III jest prowadzona przez mgr Małgorzatę Barańską i mgr Agatę Niemczyk.
Nadrzędnym celem programu jest wszechstronny rozwój dzieci, a szczególnie rozwijanie postaw czytelniczych, umiejętności słuchania i koncentracji uwagi. Ma za zadanie kształtowanie w dzieciach poczucia pewności siebie, respektowanie norm i zasad społecznych oraz odnajdywanie wartości moralnych, takich jak; dobro, sprawiedliwość, szacunek i prawda.

 

Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego   „English- a key to the future, getting to know English culture”

Idea tej innowacji ma na celu  zainteresować oraz zachęcić uczniów do nauki języka angielskiego również poprzez bliższe poznanie kultury brytyjskiej, amerykańskiej, obrzędów, tradycji tam panujących, dyscyplin sportowych, poznanie sławnych osobistości oraz inne, zgłoszone przez uczniów propozycje tematów zgodne z ich zainteresowaniami. Wiedza z zakresu kultury i obyczajowości pomaga zrozumieć sam język i ułatwia jego naukę. Ponadto pozwoli kształtować obraz innych krajów oraz tolerancję i zrozumienie.
Realizacja tego programu pomaga uczniom wprowadzić ich w świat języka angielskiego dając podstawy kompetencji komunikacyjnej oraz językowej. Ponadto, praktykowane są również umiejętności czytania oraz słuchania. Wykorzystanie innowacji do usprawnienia aspektu komunikacyjnego znacznie zwiększy szanse uczniów na realizowanie planów na przyszłość. Zajęcia te pomogą również uczniom poszerzyć ich wiedzę i umiejętności językowe z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Innowacja przewiduje tworzenie przez uczniów projektów, prezentacji oraz gazetek. Program również ma na celu kształtowanie postaw twórczych oraz zaangażowanie uczniów w regularne uczestniczenie w zajęciach. Opierając się na wyżej wymienionych założeniach innowacji mam nadzieję,  że nauka języka angielskiego stanie się dla pouczającą przygodą i zachęci ich do dalszego poszerzania oraz zdobywania umiejętności. Pragnę, by uczniowie zdali sobie sprawę z faktu, iż angielski to ich droga ku przyszłości, a dzięki znajomości języka świat stoi przed nimi otworem.

 

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. KUBUSIA PUCHATKA

"e-Matematyka w wesołym świecie przedszkolaka." - autorstwa Agnieszki Regulskiej realizowana w roku szkolnym 2016/2017.

 

Głównym założeniem innowacji jest podnoszenie umiejętności matematycznych przedszkolaków, motywowanie ich do zdobywania wiedzy, zwiększenie aktywności na zajęciach, ukazania atrakcyjności matematyki poprzez stosowanie technologii informatycznej, wskazania jej praktycznego zastosowania w życiu codziennym, rozwijanie logicznego rozumowania. Program zakłada zastosowanie na zajęciach nowoczesnych metod nauki z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych, wprowadzeniu nowej formy poznawania świata matematyki poprzez korzystanie z programu multimedialnego z serii „Matematyka na wesoło 5,6 lat” i „Matematyka na wesoło 6,7 lat” oraz wykorzystywanie zadań na tablicę multimedialną.

Celem wprowadzenia innowacji matematycznej „e-Matematyka w wesołym świecie przedszkolaka” do programu pracy wychowawczo-dydaktycznej nie jest ani nauka liczenia, ani też nauka terminologii matematycznej. Chodzi tu o kształcenie nawyku logicznego myślenia poprzez spostrzeganie, określanie i klasyfikowanie przedmiotów czy zjawisk oraz stosunków zaistniałych między nimi. Tym samym jest to przygotowanie dzieci do przyszłej nauki w szkole, a w szczególności do dalszego kształcenia matematycznego.

 

"Wesoła Logopedia" autorstwa Elżbiety Kopki realizowana w roku szkolnym 2016/2017

Innowacja logopedyczna „Wesoła logopedia” jest innowacją metodyczną. Obejmuje zajęcia logopedyczne dla dzieci przedszkolnych. Adresowana jest do wszystkich grup wiekowych. Przewidywany czas realizacji innowacji: listopad 2016- czerwiec 2017. Wprowadzenie innowacji zostało poprzedzone diagnozą istniejącej sytuacji, pracą logopedy z dziećmi w poprzednich latach, konsultacjami z dyrektorem i nauczycielami. Innowacja jest wynikiem przemyśleń logopedy wynikającymi z pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a także z dziećmi z różnego rodzaju dysfunkcjami. Wprowadzone elementy terapii dotyczą wprowadzenia dodatkowych metod pracy z dziećmi.

CELE OGÓLNE INNOWACJI:

1. Kształtowanie prawidłowej mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej wypowiedzi.

2. Stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy.
3. Doskonalenie wymowy już ukształtowanej.
4. Wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń.
5. Wdrażanie dzieci do twórczej aktywności słownej.
6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości dziecka.
Realizacja założonych celów jest możliwa tylko przy systematycznej i częstej terapii logopedycznej dziecka oraz przy świadomej i pełnej zaangażowania postawie rodziców.