Innowacje pedagogiczne realizowane w roku szkolnym 2018/2019

30 wrzesień 2018

Innowacja "Rola wody w przyrodzie"

Adresatami innowacji są uczniowie klas IV- VII. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2018/2019 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym. Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć dodatkowych dla grupy chętnych uczniów z klas IV-VII, raz w tygodniu.

Niniejsza innowacja ma na celu szerzenie idei zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych form i metod pracy. Ma ona zachęcać i motywować uczniów do nauki przedmiotów przyrodniczych.

 

Innowacja „Rola wody w przyrodzie” jest odpowiedzią na pogłębiający się problem malejących zasobów wodnych na świecie, a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla drugiego etapuedukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji widzimy, że uczniom najbardziej brakuje interdyscyplinarnego podejścia do zagadnień pojawiających się na lekcjach. W dzisiejszym świecie dużego znaczenia nabierają te umiejętności, które mają charakter wielofunkcyjny, a ich użyteczność wykracza daleko poza szkołę. Są one niezbędne w życiu codziennym i w pracy zawodowej. Oprócz wiedzy merytorycznej, oczekuje się od absolwenta szkoły aby był kreatywny, posiadał zdolności organizacyjne i umiał pracować w zespole. Dlatego też opracowując innowację „Rola wody w przyrodzie” duży nacisk kładziemy na działalność poznawczą ucznia. Zachęcamy dzieci do obserwowania, stawiania pytań, mierzenia, bezpiecznego wąchania i smakowania, wykonywania prostych doświadczeń, prowadzenia obserwacji w terenie. Dzięki temu uczeń może odbierać wrażenia z otaczającej go przyrody wszystkimi zmysłami. Zajęcia przeprowadzone w terenie zwrócą uwagę uczniów na zmiany zachodzące w środowisku naturalnym, emocjonalnie zwiążą ze środowiskiem miejsca zamieszkania. Są skuteczną i przyjemną dla uczniów formą zajęć edukacyjnych.

Pobudzana w ten sposób aktywność ułatwi dziecku zrozumienie podstawowych zasad otaczającego nas świata. Idea innowacji „Rola wody w przyrodzie”  jest zgodna z myślą przewodnią zapisaną w Podstawieprogramowej kształcenia ogólnego, czylipoznanie najbliższego otoczenia ucznia.

Katarzyna Dyjak

Andrzej Olszewski

Adrianna Langer-Kopecka

 

 

Innowacja TIK? TAK! Technologie informacyjno-kominukacyjne w nauczaniu

 

Głównym celem innowacji jest przyswajanie w bardziej atrakcyjny sposób treści programowych wynikających z podstawy programowej poprzez wprowadzanie dzieci w świat technilogii informacyjno-komunikacyjnych; nabycie przez uczniów umiejętności wykorzystania edukacyjnych zasobów internetowych dostosowanych do ich wieku; wprowadzenie nauki podstaw programowania. Oczekiwanym efektem prowadzenia zajęć jest wzrost kompetencji międzyprzedmiotowych uczniów: poszukiwanie, porządkowanie informacji, korzystanie z różnych źródeł informacji, myślenie twórcze, wykorzystywanie technik i narzędzi TIK w uczeniu się i codziennym życiu, zwiększenie zainteresowania programowaniem/informatyką i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych. Innowacja jest prowadzona w wymiarze jednej godziny tygodniowo dla chętnych uczniów z klas pierwszych.
Zajęcia są realizowane przez mgr Elżbietę Grochowinę

 

 

Innowacja pedagogiczna  „Usprawnianie przez działanie” realizowana w klasie I B w roku szkolnym 2018/19.

 

CELE INNOWACJI

Celem głównym innowacji  jest rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej, w szczególności motoryki dużej pozwalającej przejść do motoryki małej. Program „Usprawnianie przez działanie” jest skierowany do dzieci rozpoczynających naukę  szkolną. Ma na celu wyrównanie szansy dobrego startu dzieci z zaburzoną sfera rozwoju motorycznego.
Program „Usprawnianie przez działanie” ma na celu wspomaganie rozwoju ogólnej sprawności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem cech motorycznych: kontrola nad ruchami ciała poprzez skoordynowanie czynności ośrodków nerwowo-ruchowych np. braku selektywnej kontroli motorycznej, wpływ prymitywnych odruchów  na ruch, nieprawidłowy rozkład  i wielkość napięcia mięsni , czynności samoobsługowe, rozwój praksji, itp. Realizując program „Usprawnianie przez działanie” w pewnym zakresie wspomożemy dzieci słabsze motorycznie w ich rozwoju. Sprawność  fizyczna i motoryczna dziecka stanie się doskonałą podstawą do nauki pisania i czytania, koncentracji, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo- ruchowej.

Prawidłowy  rozwój  motoryczny  zapewni dziecku dobry start. Dziecko będzie rozwijało  się poprawnie , będzie dorównywało  rówieśnikom podczas zajęć fizycznych i zajęć artystyczno- plastycznych. Lepsza koncentracja i zdolność reakcji   sprzyjać  będzie podniesieniu samooceny dzieci i wzrośnie pewność siebie.

PRZEWIDYWANE EFEKTY

- poprawienie samooceny dziecka
- stymulacja koordynacji , równowagi, motoryki dużej  i malej ucznia
- zwiększenie zaangażowania dziecka w podejmowanie nowych, trudniejszych zadań
- poprawa koncentracji i skuteczności wykonywanych poleceń
- zmniejszenie objawów  nadpobudliwości  psychoruchowej
- dziecko będzie w stanie kontrolować swoje reakcje na otoczenie
- wiara we własne  siły
- umacnianie poczucia godności
- lepsze opanowanie nauki czytania i pisania
- poprawne  przyjmowanie  prawidłowej  postawy ciała
- potrafi współpracować i utożsamiać się z grupą
- uczeń rozwija swoją aktywność ruchową

OPIS SPOSOBU REALIZACJI INNOWACJI

Innowacja będzie realizowana w szkole  na sali gimnastycznej lub na boisku sportowym , na zajęciach  wychowania fizycznego. Podczas gier ,zabaw ruchowych,  zajęć  będą wykorzystane różne przybory do gier  sportowych i zabaw ruchowych. /piłki rehabilitacyjne, woreczki, laski gimnastyczne, szarfy, drabinki, gumowe piłki , itp./ Rozwój motoryki dużej będzie ćwiczony podczas pokonywania przeszkód, wspinania się, machania, balansowania , gry w klasy, gry z piłką, biegania i skakania. Uczniowie będą aktywnie i twórczo  uczestniczyć  w zabawach i grach sportowych. Rozwój motoryki małej będzie ćwiczony na zajęciach artystyczno-technicznych  podczas rysowania, lepienia z plasteliny, wykonywania prac wymagających  wytrwałości, cierpliwości /wydzieranki, naklejanki, stemplowanie, przesypywanie,  przelewanie, budowanie itp.
Zajęcia będą realizowane przez mgr HalinęPicech-Ciężadło.

 

 

Innowacja pedagogiczna „Moja mała ojczyzna-ludzie, wydarzenia, miejsca”

Innowacja dotyczy edukacji regionalno-dziennikarskiej. Efektem pracy uczniów będzie wydawana gazetka szkolna. Podczas spotkań uczniowie będą poznawać swój region oraz doskonalić umiejętności redagowania krótkich tekstów. Dodatkowo uczniowie będą poznawać swoją małą ojczyznę poprzez wyjazdy i wycieczki. 
Zajęcia będą realizowane przez mgr Małgorzatę Borowiecką.

 INNOWACJE REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

"POLAK MAŁY"

Istotą innowacji „Polak mały” jest wzbogacenie wiedzy dzieci na temat edukacji patriotycznej, poznanie historii i tradycji miasta, regionu oraz ważnych wydarzeń z historii Polski.  Plan działań innowacji przeznaczmy jest dla dzieci w wieku przedszkolnym według opracowanych założeń i harmonogramów w ramach zajęć dodatkowych we wszystkich grupach wiekowych. Założeniem innowacji jest ukształtowanie w dzieciach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie. Kształtowanie postawy miłości i przywiązania do Ojczyzny u dziecka przedszkolnego należy rozpocząć od postaw wobec jego najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta. By tak się stało innowacja zakładał ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Poznając swój kraj, kultywując i obchodząc święta narodowe dzieci będą miały możliwość aktywnego poczucia przynależności narodowej i utwierdzą się w przekonaniu, iż są Polakami. Podczas organizowanych spotkań, uroczystości i wycieczek, przedszkolaki odkryją nasze dziedzictwo, które mamy nadzieję, przyczyni się w przyszłości do kształtowania świadomych i aktywnych uczestników społeczeństwa, a także wzbudzi w nich poczucie współodpowiedzialności za losy naszego miasta, regionu i Polski.

"CHCĘ WIEDZIEĆ WIĘCEJ!"

Celem prezentowanej innowacji jest umożliwienie dziecku nabywanie doświadczeń, ważnych w rozwoju intelektualnym, które spowodują zmiany w procesach poznawczych takich jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć i myślenie, dzięki którym dziecko odbiera i przechowuje informacje, odtwarza i przetwarza je. Innowacja zakłada stymulowanie rozwoju dzieci poprzez kształtowanie postawy gotowości do poznawania i działania oraz  nabywanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach życiowych i zadaniowych. Główne cele innowacji zostaną osiągnięte dzięki organizowaniu w przedszkolu odpowiednio dobranych zajęć i zabaw dostosowanych do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Organizowanie takich zajęć ma umożliwić dziecku osiągnięcie gotowości do nauki matematyki. Dzięki odpowiednio dobranym zabawom rozwijać będziemy pamięć logiczną i odroczoną, która umożliwia łączenie faktów w całość poprzez odtwarzanie wiadomości i wykorzystanie ich w działaniu.