Działalność innowacyjna w roku szkolnym 2019/2020

19 listopad 2019

Innowacja - "Focus on Culture - kultura i tradycje krajów anglojęzycznych"

„Kultura w uczeniu się języka obcego nie jest rozszerzalną piątą umiejętnością, doklejoną, można powiedzieć, do nauczania mówienia, słuchania, czytania i pisania. Jest zawsze w tle, od pierwszego dnia, gotowa zaniepokoić zdolnych uczniów, kiedy najmniej się tego spodziewają, unaoczniając niedoskonałości ich kompetencji komunikacyjnej tak długo pielęgnowanej, rzucając wyzwanie ich umiejętnościom w celu zrozumienia otaczającego ich świata.” C. Kramsch– „Context  and  Culture  in  Language  Teaching”.

Znajomość kultury i tradycji innych krajów a także rozwijanie empatii i szacunku wobec nich jest bardzo ważnych aspektem również w nauczaniu języków obcych, ponieważ stopień opanowania powyższych umiejętności oprócz biegłości językowej wpływa na efektywność komunikacji w nauczanym języku obcym. Zaznajomienie się z  obyczajami, konwencjami, systemami semantycznymi, a co za tym idzie ich świadomość w używaniu  języka obcego stanowi o jakości porozumiewania się.

Zajęcia prowadzone w ramach realizacji innowacji będą mają na celu zapewnienie uczniom zdolnym mającym potrzebę poszerzania wiedzy dotyczącej Zjednoczonego Królestwa, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, RPA oraz kompetencji kluczowych wykraczających poza program nauczania szkoły podstawowej, warunków umożliwiających w innowacyjny oraz optymalny sposób przedstawienie informacji dotyczących kultury, tradycji, historii, geografii, znanych postaci, popularnych sportów, miejsc, obiektów i itp. charakterystycznych dla ww. krajów anglojęzycznych.

Ewa Korzus

 

Innowacja ,, Z przyrodą na Ty"

     Działania innowacyjne  matematyczno- przyrodnicze ,,Z przyrodą na ty" w kl. III dotyczyć będą najbliższego środowiska przyrodniczego, regionu i kraju oraz ochrony tych dóbr w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej. Program  dostosowany jest do założeń podstawy programowej. Zakłada on wyposażenie uczniów w dodatkową wiedzę i umiejętności.  Rozszerzony zasób treści, metod i form realizacji ma na celu wszechstronny rozwój uczniów. Realizacja programu opierać się będzie na metodach i formach aktywizujących sfery emocjonalne i poznawcze dzieci w trakcie działań i obserwacji.


Małgorzata Barańska
Agata
Niemczyk

 

Innowacja „Przez ciernie do gwiazd” przewidziana została dla uczniów klas ósmych na rok szkolny 2019/2020.

Nauczanie języka polskiego nierozerwalnie związana jest z procesem uczenia się języka ojczystego przez ucznia, a także z czytaniem. Zadaniem nauczyciela jest organizacja procesu nauczania-uczenia się, która gwarantuje opanowanie umiejętności zawartych w podstawie programowej. Nauczyciel wybierając sposoby osiągania celów musi uwzględnić możliwości i zainteresowania uczniów. Dzięki realizacji różnorodnych działań postaram się pokazać, że czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, pomaga w osiąganiu celów, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości, wskazuje życiowe priorytety. Innowacja będzie realizowana podczas lekcji języka polskiego w klasach ósmych w ciągu roku całego szkolnego.

Główny cel projektu to rozwijanie nawyków czytelniczych i zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem jest popularyzowanie czytelnictwa, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności klas ósmych. Podjęte działania mają na celu wdrożenie młodzieży do częstych kontaktów z książką, zachęcanie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z różnorodnymi tekstami literackimi.

Przykładowe działania:

- rozwiązywanie przykładowych arkuszy egzaminacyjnych,

- obcowanie z różnorodnymi tekstami kultury,

- organizowanie konkursów czytelniczych,

- narodowe czytanie,

- wyjazdy do teatrów i kin na spektakle i seanse związane z dziełami literackimi,

- udział w projekcie „Akademia filmowa”,

- konkursy plastyczne związane z literaturą,

- konkursy recytatorskie,

- projekty edukacyjne związane z wybraną literaturą.

Przewidywane efekty:

- poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów,

- wzrost zrozumienia tekstów i poleceń ,

- sprawne wykonywanie poleceń zawartych w przykładowych arkuszach egzaminacyjnych,

- wyciszenie i poprawa koncentracji,

- wyrażanie własnych opinii, refleksji

- wzrost poczucia własnej wartości,

- poprawa wzajemnych relacji pomiędzy uczniami,

- wzrost zaangażowania w życie społeczne,

- wzajemne polecanie sobie książek godnych przeczytania,

- potrzeba tworzenia i poznawania dzieł kultury.

Realizując innowację, uczniowie zdobędą większe kompetencje. Nauczą się wykorzystywać dostępne narzędzia do logicznego argumentowania i uzasadniania różnych problemów, zwiększą swoją aktywność. Nauka stanie się bardziej atrakcyjna, a przez to uczniowie chętniej będą się uczyć. Młodzież zwiększy swoje szanse edukacyjne i zawodowe w nieustająco zmieniającej się rzeczywistości.

Wioletta Mokosa

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA z języka angielskiego

“Learn To Move, Move To Learn–

Ucz się, żeby podróżować, podróżuj, by się uczyć

Przeznaczona dla grupy przedszkolnej ‘’ Mądre Sowy” oraz dla uczniów klas Ia i Ib.

Głównym celem innowacji jest wykorzystanie w procesie edukacyjnym innowacyjnych technik uczenia, wykorzystujących wielorakie inteligencje oraz metody aktywne (oparte na działaniu ucznia) w celu zapewnienia większej i lepszej jakości przyswajanej wiedzy oraz rozbudzenia zainteresowań. Głównymi formami pracy, angażującymi uczniów będą: muzyka (piosenki), gry oraz drama. Innowacja będzie się opierała na pielęgnowaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata, będzie rozwijać predyspozycje i zdolności poznawcze  za pośrednictwem zestawu gier, zabaw, drobnych eksperymentów oraz form teatralnych. Chcemy dać każdemu uczniowi możliwość uczestniczenia w procesie dydaktycznym i wspomagać uczniów w dążeniu do sukcesu. 

Przede wszystkim, pragniemy, by nasi uczniowie już od najmłodszych lat używali języka angielskiego jako narzędzia komunikacji, a także, by otwierali się na świat i ludzi z innych kultur.

Poprzez udział nauczycieli w metodycznych szkoleniach zagranicznych w ramach programu Erasmus+, szukamy różnych strategii, które mogłyby być pomocne w przygotowaniu naszych uczniów do stawienia czoła wyzwaniom dwudziestego pierwszego wieku.

Innowacja jest efektem udziału nauczyciela w zagranicznych szkoleniach na Malcie w  ETI – Professional English and Teacher Training Course „ Metodology Revisted, Revitalised Renergised Language Teaching ” oraz w Alpha School of English „ Teaching English to Very Young Learners”.

Anna Matusik

 

Innowacja pedagogiczna. „Czytam sobie-czytam Tobie”

Innowacja pt. ,,Czytam sobie-czytam Tobie” składa się z ogółu działań skierowanych do uczniów całej społeczności ZSP nr 2 w Sarnowie. Spotkania będą się odbywały 2 razy w miesiącu lub w zależności od potrzeb.

Założenia

Urozmaicone formy prezentowania literatury dziecięcej i młodzieżowej mogą wpłynąć na zainteresowanie młodego odbiorcy czytaniem. Dlatego głównym założeniem innowacji jest powołanie w szkole klubu czytelniczego, który będzie skupiał miłośników książek. Mając w grupie dzieci, dla których czytanie jest przyjemnością i codziennym elementem dnia łatwiej będzie zorganizować akcje zachęcające innych do czytania. Chcemy wykorzystać booktalking, heppening, quizy, które zachęcą dzieci do sięgania po książki. Chcę, aby dzieci-dzieciom pod kierunkiem nauczyciela pokazywały wartość jak wynika z czytania wierszy, baśni, opowiadań czy powieści.

  1. Zbiorowe i indywidualne czytanie fragmentów ulubionych książek.
  2. Zorganizowanie galerii prac plastycznych.
  3. Tworzenie galerii recenzowanych książek.
  4. Inscenizowanie tekstów i ich fragmentów.
  5. Organizowanie konkursów.
  6. Prezentowanie książek w różnych formach.
  7. Organizacja akcji czytelniczych.
  8. Organizacja Dnia Patrona lub Złotu Szkół im. Alfreda Szklarskiego.

 

Małgorzata Borowiecka