NAUCZANIE ZDALNE

23 październik 2020

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Sarnowie informuje, że zgodnie z decyzją Rządu RP z dnia 23 października 2020r. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkoły wejdą w życie od poniedziałku, 26 października do odwołania.

Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną od 9 listopada do odwołania.

Natomiast Przedszkole Publiczne im. Kubusia Puchatka w Sarnowie będzie funkcjonowało bez zmian.

Wsparcie dla uczniów, w tym z niepełnosprawnością

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą mogli uczyć się zdalnie w domu, zorganizowane będzie nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem komputerów w szkole).

 

Nauczania zdalne:

Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji uwzględniając bezpieczeństwo i higienę pracy przy komputerze (lekcja w trybie on-line trwa 30 min).

1 lekcja   8.00 – 8.30
2 lekcja   8.55 – 8.25
3 lekcja   9.50 – 10.20
4 lekcja 10.45 – 11.15
5 lekcja 11.45 – 12.15
6 lekcja 12.45 – 13.15
7 lekcja 13.40 – 14.10
8 lekcja 14.35 – 15.05

Sposób prowadzenia zajęć:

1. Metoda synchroniczna- zajęcia online w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:

- www.epodreczniki.pl

- platforma Office 365 (aplikacja Teams)

- multipodręcznik

- „Matlandia” – ćwiczenia interaktywne z matematyki

2. Asynchronicznie (uzupełnienie dla metody synchronicznej) – nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym np. nagrania lekcji, prezentacje, linki do materiałów edukacyjnych, dokumenty, filmy dostępne dla uczniów na platformie/w sieci, lekcje przez pracę w chmurze, łączenie pracy równoległej z pracą rozłożoną w czasie, np. wykonanie wspólnie miniprojektu, poszukiwanie informacji w celu rozwiązania problemu, a następnie przygotowanie prezentacji efektów wspólnej pracy, konsultacje, podczas których nauczyciel jest dostępny on-line dla uczniów. Udostępnianie materiałów odbywa się za pośrednictwem e-dziennika, strony internetowej szkoły lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców.

3. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze szkoły.

4. W uzasadnionych przypadkach nauczyciel zdalne nauczanie może prowadzić ze swojego domu.

5. Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

6. Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu komputerowego mogą go wypożyczyć ze szkoły na czas nauczania zdalnego. Dotyczy to również uczniów z rodzin wielodzietnych w przypadku gdy nauczanie zdalne realizuje trójka dzieci (ograniczona ilość sprzętu).

7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za prywatny sprzęt komputerowy.

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicami.

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem następujących narzędzi:

- e-dziennika

- poczty elektronicznej e-maili na platformie Office 365

- w uzasadnionych przypadkach tel. stacjonarny do szkoły