Świetlica 2020/2021

25 wrzesień 2020

Celem głównym świetlicy szkolnej jest zapewnienie opieki wychowankom w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych oraz ubogacenie form pracy świetlicowej.

Zajęcia świetlicowe organizowane są zgodnie z planem opiekuńczo – wychowawczym i skierowane są na rozwijanie umiejętności manualnych, zainteresowań dzieci i na aktywność twórczą. Przeprowadzane są regularnie pogadanki na temat zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw na przerwach oraz bezpiecznej drogi do szkoły.

 

Wychowawca świetlicy otacza opieką wszystkich uczniów podczas nieobecności nauczycieli. Uczniowie mają zapewnioną fachową opiekę. Na świetlicy prowadzone są zajęcia z zakresu: kultury życia codziennego, żywego słowa, ruchowe i muzyczne komputerowe oraz plastyczno - techniczne. Charakter pracy w świetlicy, jej specyfika dają szanse wpływania na rozwój, wychowanie i poznanie indywidualnych cech uczniów w sytuacjach nielekcyjnych. Toteż większość uczniów spędza w świetlicy swój wolny czas przed rozpoczęciem lekcji. Największa grupę stanowią uczniowie klas najmłodszych. Wychowawca prowadzi zajęcia wspierające rozwój dzieci. Różnorodne formy prowadzonych zajęć umożliwiają wychowankom rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni, fantazji oraz ekspresji własnej. Uczniowie spędzający czas w świetlicy mają zapewniony odpoczynek oraz możliwość realizowania własnych pomysłów. Odbywa się także współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym, którzy przekazują cenne uwagi dotyczące pracy z dziećmi.

 

Wychowawcy świetlicy

1600624853967

 1600624853979

1600624853976

 1600624853971