Rekrutacja

REKRUTACJA DO  KLASY I

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2020/2021

DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Przyjmowane są:

a)   dzieci 7-letnie,

b)  dzieci 6-letnie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),

 1. Kandydaci (7-latki) zamieszkali w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2  w Sarnowie - Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej,  przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA w terminie od 15 marca 2021r. do 26 marca 2021 r.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata (6-latka), zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora  WNIOSEK w terminie od 15 marca 2021r. do 26 marca 2021 r.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata (6,7-latka), zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora  WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w terminie od 15 marca 2021r. do 26 marca 2021 r.
  Zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawa oświatowego (Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zmianami).kandydci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej modą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkola Podstawowa im. Alfreda Szkolarskiego dysponuje wolnymi miejscami.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 446 ze zm.) w związku z art.133 ust.2 i 3 oraz art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019r., poz. 1148 ze zmianami). Rada Gminy Psary uchwala:

  § 1. Określić następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary, przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w odniesieniu do kandydatów
  zamieszkałych na terenie gminy Psary poza obwodem danej szkoły:
  a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,
  b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 7 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie do szkoły, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający
  rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu nu należytej opieki.

Zarządzenie Nr  0050.4.2021
Wójta Gminy Psary
z dnia 26 stycznia 2021 roku

 

w sprawie ustalenie terminów  przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity -Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 910 ze zmianami)

 

zarządzam:

§1

Ustalić dla roku szkolnego 2021/2022 terminy szczeg,ołowych czynnośći w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Psary

 

L.p. Czynność

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postepowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

15.03.2021r.-
26.03.2021r.
19.04.2021r.
26.04.2021r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

29.03.2021r.-
06.04.2021r.
27.04.2021r.-
04.05.2021r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

07.04.2021r. 05.05.2021r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia.

08.04.2021r.-
15.04.2021r.
06.05.2021r.-
13.05.2021r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.04.2021r. 14.05.2021r.

 §2

 Wykonanie Zarządzenia powierza sie dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary. 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

do pobrania

DOKUMENTY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZKOŁY

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 1)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 2)