Rekrutacja

01 marzec 2018

REKRUTACJA DO  KLASY I

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W SARNOWIE

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DO KLASY PIERWSZEJ

 1. Przyjmowane są:

a)   dzieci 7-letnie,

b)  dzieci 6-letnie na wniosek rodziców (warunkiem jest wcześniejsze korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego albo posiadanie przez nie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej),

 1. Kandydaci (7-latki) zamieszkali w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2  w Sarnowie - Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej,  przyjmowani są z urzędu na podstawie ZGŁOSZENIA w terminie 18 marca 2019r. do 02 kwietnia 2019 r.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata (6-latka), zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora  WNIOSEK w terminie od 18 marca 2019r. do 02 kwietnia 2019 r.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata (6,7-latka), zamieszkałego poza obwodem szkoły składają do dyrektora  WNIOSEK o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej w terminie od 18 marca 2019r. do 02 kwietnia 2019 r.
  Zgodnie z art. 133 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawa oświatowego (Dz. U. z 2017r., poz. 59) kandydci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej modą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego, jeżeli Szkola Podstawowa im. Alfreda Szkolarskiego dysponuje wolnymi miejscami.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r.,poz. 446 ze zm.) w związku z art.133 ust.2 i 3 oraz art.29 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku –Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 roku, poz.59) Rada Gminy Psary uchwala:

  § 1. Określić następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Psary, przyznać każdemu kryterium określoną liczbę punktów oraz określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów w odniesieniu do kandydatów
  zamieszkałych na terenie gminy Psary poza obwodem danej szkoły:
  a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia - 10 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie, że w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia,
  b) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka wspierający rodziców/ prawnych opiekunów w zapewnieniu mu należytej opieki - 7 punktów- potwierdzone oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów ucznia starającego się o przyjęcie do szkoły, że w obwodzie szkoły zamieszkują krewni ucznia wspierający
  rodziców/prawnych opiekunów w zapewnieniu nu należytej opieki.

 

Zarządzenie Nr  0050.7.2019
Wójta Gminy Psary
z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

w sprawie ustalenie terminów  przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminym (tekst jednolity -DEz. U. z 2018r., poz. 994 ze zmianami), art. 154 ust. 1 pkt 1 i art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 drudnia 2016 roku Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 996 ze zmianami)

 

zarządzam:

§1

Ustalić dla roku szkolnego 2019/2020 terminy szczeg,ołowych czynnośći w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym

do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Psary

 

L.p. Czynność

Terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Terminy w
postepowaniu
uzupełniającym
1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz

z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków

lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjny.

18.03.2019r.-
02.04.2019r.
26.04.2019r.
10.05.2019r.
2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy

pierwszej Szkoły Podstawowej im. Alfreda Szklarskiego w Sarnowie.

03.04.2019r.-
10.04.2019r.
13.05.2019r.-
17.05.2019r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

11.04.2019r. 20.05.2019r.
4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci

pisemnego oświadczenia.

12.04.2019r.-
24.04.2019r.
25.05.2019r.-
27.05.2019r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną

listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

25.04.2019r. 28.06.2019r.

 

 Wykonanie Zarządzenia powierza sie dyrektorom szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Psary. 

do pobrania

DOKUMENTY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZKOŁY

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 1)

OŚWIADCZENIE (KRYTERIUM 2)