SZKOŁA SUKCESU

14 październik 2018

"Szkoła sukcesu" Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  w ramach Osi priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego;  Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Umowa nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009E/18-00 z dnia 16.10.2018r.


Opis projektu:

Projekt polega na poprawie jakości kształcenia i oferty edukacyjnej 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych uczniów klas IV-VIII i kl. I oraz łagodzenie ich trudności w nauce poprzez zapewnienie udziału w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających: z matematyki, z przyrody, w ramach bloku zajęć mat-przyr., z informatyki,
z j. angielskiego i z przyrody, w zajęciach korygowania wad postawy.


Cele projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej w 4 szkołach podstawowych  w gminie Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce 348 dzieci w tym 152 dziewczynek i 196 chłopców, uczniów klas I, IV- VIII poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych i podniesienie kompetencji zawodowych 59 nauczycieli (w tym 50K) w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami/opiekunami.


Okres realizacji projektu:  01.09.2018 r. - 30.06.2020 r.
Wartość projektu:      842 427,00 zł
Dofinansowanie:       758 184,30   zł

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:

  1. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
  2. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.
  3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Oferowane formy wsparcia: