SZKOŁA SUKCESU

14 październik 2018

"Szkoła sukcesu"  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia i oferty edukacyjnej czterech Szkół Podstawowych z terenu Gminy Psary, ukierunkowanej na rozwój zainteresowań i kompetencji kluczowych oraz łagodzenie trudności w nauce uczniów klas I, klas IV- VIII poprzez udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych w ramach programu „Szkoła sukcesu” i podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przy współpracy z rodzicami/ opiekunami do czerwca 2020 r.

Zakres udzielanego wsparcia obejmuje w szczególności:

  1. Doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
  2. Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania pomocy dydaktycznych w pracy.
  3. Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły lub placówki systemu oświaty.

Oferowane formy wsparcia: